Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 11 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN