Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh