Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 07 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Biểu mẫu nhà trường » Biểu mẫu của Giáo viên

Biểu mẫu của Giáo viên

Cập nhật lúc : 00:00 06/10/2012  

Biên bản đại hội lớp

SỞ GD&ĐT TT HUẾ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Hương Thủy                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

š&›

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LỚP

Năm học 20…..-20……

I/ Thời gian:

Đại hội khai mạc vào hồi …. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm 20….

II/ Địa điểm: Tại phòng học số …. lớp …… trường THPT Hương Thủy

III/ Thành phần tham dự:

          - Đại biểu:

          1. Thầy (cô) …………………………………………... Chức vụ        :……………

          2. Thầy (cô) …………………………………………... GVCN           :……………         3. Học sinh:…………………………………………... Lớp trưởng:……………

          4. Học sinh:…………………………………………... …………..………

          5. Học sinh:…………………………………………... …………..…………

 

- Cùng … học sinh lớp …… tham dự

IV/ Nội dung:

- Học sinh:……………………………………………….. đọc lời khai mạc, tuyên bố lý do đại hội.

- Đại hội biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch gồm 3 học sinh:

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

3.……………………………………………………………………………

- Đại hội biểu quyết bầu Đoàn thư ký gồm 2 học sinh:

1.……………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………

- Học sinh ……………………………………. thay mặt Ban chấp hành lớp năm học 20…. – 20…. đọc báo cáo tổng kết năm học.

+ Thuận lợi:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

+ Khó khăn:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Xếp loại học lực: Tổng số: …… học sinh

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Số lượng

 

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

 

- Xếp loại đạo đức: Tổng số:….. hs

Xếp loại

Tốt

Khá

TB

Yếu

Số lượng

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

          - Học sinh:………………………………….. thay mặt Ban cán sự lớp thông qua bản phương hướng và chỉ tiêu năm học 20…-20…..

- Xếp loại học lực: Tổng số: …… học sinh

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Số lượng

 

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

 

- Xếp loại đạo đức: Tổng số:….. hs

Xếp loại

Tốt

Khá

TB

Yếu

Số lượng

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

          Tỷ lệ đậu TNTHPT- ĐH-CĐ (Nếu có)

 

TNTHPT

Đại học

Cao đẳng

Số lượng

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

- Học sinh:……………………….. đọc tham luận về học tập.

- Học sinh:……………………….. đọc tham luận về rèn luyện đạo đức.

Đại hội thảo luận, biểu quyết các chi tiêu của bản phương hướng.

- Ý kiến của học sinh:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Ý kiến của GVCN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 Biểu quyết:

Chỉ tiêu về học tập: số lượng…… phần trăm:……

Chỉ tiêu về học tập: số lượng…… phần trăm:……

Đại hội tiến hành bầu ban cán sự lớp năm học 20…-20….., kết quả những học sinh sau trúng vào Ban cán sự năm học 20…-20…..

STT

Chức vụ

Họ và tên

  1.  

Lớp trưởng

 

  1.  

Lớp phó HT

 

  1.  

Lớp phó VTM

 

  1.  

Lớp phó LĐ

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 1

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 2

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 3

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 4

 

 

- Ban cán sự lớp mới ra mặt đại hội và đọc lời hứa.

- Thư ký thông qua nghị quyết của đại hội.

- Đại hội kết thúc vào hồi …… …. cùng ngày

 

 

GVCN                                     T/M đoàn chủ tịch                    Thư ký

Tải file 1  

Số lượt xem : 18754