Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 04 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Biểu mẫu nhà trường » Biểu mẫu của Giáo viên

Biểu mẫu của Giáo viên

Cập nhật lúc : 00:00 06/10/2012  

Biên bản đại hội lớp

SỞ GD&ĐT TT HUẾ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Hương Thủy                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

š&›

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LỚP

Năm học 20…..-20……

I/ Thời gian:

Đại hội khai mạc vào hồi …. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm 20….

II/ Địa điểm: Tại phòng học số …. lớp …… trường THPT Hương Thủy

III/ Thành phần tham dự:

          - Đại biểu:

          1. Thầy (cô) …………………………………………... Chức vụ        :……………

          2. Thầy (cô) …………………………………………... GVCN           :……………         3. Học sinh:…………………………………………... Lớp trưởng:……………

          4. Học sinh:…………………………………………... …………..………

          5. Học sinh:…………………………………………... …………..…………

 

- Cùng … học sinh lớp …… tham dự

IV/ Nội dung:

- Học sinh:……………………………………………….. đọc lời khai mạc, tuyên bố lý do đại hội.

- Đại hội biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch gồm 3 học sinh:

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

3.……………………………………………………………………………

- Đại hội biểu quyết bầu Đoàn thư ký gồm 2 học sinh:

1.……………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………

- Học sinh ……………………………………. thay mặt Ban chấp hành lớp năm học 20…. – 20…. đọc báo cáo tổng kết năm học.

+ Thuận lợi:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

+ Khó khăn:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Xếp loại học lực: Tổng số: …… học sinh

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Số lượng

 

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

 

- Xếp loại đạo đức: Tổng số:….. hs

Xếp loại

Tốt

Khá

TB

Yếu

Số lượng

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

          - Học sinh:………………………………….. thay mặt Ban cán sự lớp thông qua bản phương hướng và chỉ tiêu năm học 20…-20…..

- Xếp loại học lực: Tổng số: …… học sinh

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Số lượng

 

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

 

- Xếp loại đạo đức: Tổng số:….. hs

Xếp loại

Tốt

Khá

TB

Yếu

Số lượng

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

          Tỷ lệ đậu TNTHPT- ĐH-CĐ (Nếu có)

 

TNTHPT

Đại học

Cao đẳng

Số lượng

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

- Học sinh:……………………….. đọc tham luận về học tập.

- Học sinh:……………………….. đọc tham luận về rèn luyện đạo đức.

Đại hội thảo luận, biểu quyết các chi tiêu của bản phương hướng.

- Ý kiến của học sinh:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Ý kiến của GVCN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 Biểu quyết:

Chỉ tiêu về học tập: số lượng…… phần trăm:……

Chỉ tiêu về học tập: số lượng…… phần trăm:……

Đại hội tiến hành bầu ban cán sự lớp năm học 20…-20….., kết quả những học sinh sau trúng vào Ban cán sự năm học 20…-20…..

STT

Chức vụ

Họ và tên

  1.  

Lớp trưởng

 

  1.  

Lớp phó HT

 

  1.  

Lớp phó VTM

 

  1.  

Lớp phó LĐ

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 1

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 2

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 3

 

  1.  

Tổ trưởng tổ 4

 

 

- Ban cán sự lớp mới ra mặt đại hội và đọc lời hứa.

- Thư ký thông qua nghị quyết của đại hội.

- Đại hội kết thúc vào hồi …… …. cùng ngày

 

 

GVCN                                     T/M đoàn chủ tịch                    Thư ký

Tải file 1