Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Biểu mẫu nhà trường » Biểu mẫu của Giáo viên

Biểu mẫu của Giáo viên

Cập nhật lúc : 08:45 04/11/2012  

Mẫu SKKN cho CSTD cấp Tỉnh

- Mẫu số 9.  Sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                  ......, Ngày   tháng     năm 2010

 

                  SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT

 Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Tên SKKN:

 

I. Sơ lược lý lịch

- Họ và tên:                       Bí danh:                   Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................

- Quê quán:........................................................................................

- Nơi thường trú:................................................................................

- Đơn vị công tác:...............................................................................

- Chức vụ hiện nay:............................................................................

- Trình độ chuyên môn:.....................................................................

- Những khó khăn thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ:.........................

II. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: Nêu tóm tắt tình hình đơn vị, những thuận lợi khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ

III. Mục đích, yêu cầu của sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

IV. Những giải pháp chính của sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

V. Nêu dự đoán kết quả và những ảnh hưởng có sức lan tỏa trong phạm vi toàn tỉnh mà  sáng kiến cải tiến kỹ thuật có thể mang lại.

VI. Kết luận

 

        Hội đồng xét sáng kiến                               Người viết sáng kiến

  của đơn vị xác nhận, xếp loại                          (Họ và tên, Chữ ký)

 

 

 

 

 

Kết quả thẩm định

của Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

   A. Thẩm định:

  1. Điều kiện: Các SKKN phải đảm bảo 2 điều kiện sau:

   1. Vấn đề đặt ra mang tính cải tiến, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục, phục vụ…có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở địa phương.

   2. SKKN được thực hiện có hiệu quả trong năm học hoặc đã được áp dụng trong những năm học trước nhưng chưa được công bố.

II.  Nội dung: - SKKN có giá trị ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục, phục vụ…

                          - Phạm vi  áp dụng SKKN càng rộng rãi càng có giá trị (ở 3 mức độ: tỉnh, huyện, cơ sở)

III. Hình thức:

   - Văn bản: Đảm bảo cấu trúc của một SKKN: rõ ràng, chặt chẽ, khoa học ( với các nội dung chính như sau: 1. Đặt vấn đề. 2. Giải quyết vấn đề: Thực trạng. Những sáng kiến, giải pháp khắc phục. Kết quả. Kinh nghiệm đúc rút. 3. Kết luận)

   - Trình bày: Hình thức nghiêm túc. Diễn đạt: rõ ràng, mạch lạc

IV. Biểu điểm:

  1. Nội dung: Tuỳ theo vào giá trị của SKKN và phạm vị áp dụng (tỉnh, huyện, cơ sở), khung điểm tối đa đến 7điểm
  2. Hình thức: Tuỳ theo hình thức trình bày, cách thức diễn đạt, khung điểm tối đa đến 3 điểm.
  3. Điểm làm tròn lên đến 0,5 cho toàn bài và cuối cùng quy thành các loại:

A: 9-10 điểm

B: 7-8,5 điểm

C: 5-6,5 điểm

Không đạt: dưới điểm 5

B. Cách thức tiến hành:

                - Mỗi SKKN phải được thông qua ở tổ chuyên môn và được HĐ khoa học ( HĐ thẩm định SKKN) cơ sở đánh giá, xếp loại, ghi vào cuối văn

 

Lưu ý:  - Tên đề tài phải cụ thể, rõ ràng, mang tính khẳng định, không chung chung. (Tên đề tài không nên bắt đầu: Tại sao...?, Thử tìm hiểu..., hoặc tên đề tài khi đọc lên không biết của môn nào, lĩnh vực nào?)

        - SKKN đạt từ loại B trở lên mới đủ điều kiện để xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh .

             - Phải chừa đủ số dòng, trang cuối văn bản để HĐ xét SKKN các cấp ghi nhận xét, xếp loại, ký tên, đón dấu.

           - Các SKKN mà người viết không ký, không có đánh giá, xếp loại của HĐKH cơ sở thì không đủ điều kiện để thẩm định.

 

 

 

 

 

 

 

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT. . . . . . . . . . . . . . .

----------------------------

 

 

 

 

 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

                     Bộ môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                     Tên đề tài: “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

              . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

              . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

              . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..”

& 

 

 

                       Họ và tên:

                       Chức vụ:

                       Đơn vị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Huế, tháng   năm 200

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1498