Thứ Hai, 19/07/2021

Buổi sáng

- Trực cơ quan: Cô Lê, Cô Thủy, Cô Nhiêu, Cô Tịnh Anh, Cô Thảo.

Buổi chiều

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Nhiêu, Cô Hân.

Thứ Ba, 20/07/2021

Buổi sáng

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Thủy, Cô Tịnh Anh.

Buổi chiều

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Tịnh Anh. Cô Hân.

Thứ Tư, 21/07/2021

Buổi sáng

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Thảo.

Buổi chiều

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Hân.

- 12h00 trực chốt phòng chống Covid-19 tại sân bay Phú Bài (TP: T.Bảy, T.Chính, T.Thái, Cô Bích)

Thứ Năm, 22/07/2021

Buổi sáng

- Trực cơ quan: Cô Lê, Cô Thủy, Cô Tịnh Anh, Cô Thảo.

Buổi chiều

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Tịnh Anh, Cô Hân.

Thứ Sáu, 23/07/2021

Buổi sáng

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Thủy, Cô Nhiêu, Cô Thảo.

Buổi chiều

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Nhiêu, Cô Hân.