Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 Thực hiện công văn số 105/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 1 năm 2020 về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2020 Trường THPT Hương Thủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch ...

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045