Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 20 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện sách

Sách chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bồi dưỡng HSG môn Hóa

AMIN VÀ MUỐI ĐIAZONI Bài: AMIN I.KHÁI NIỆM   1.Định nghĩa Amin là dẫn xuất thế H của NH3, bằng các gốc hiđrocacbon béo hay thơm. Amin loại béo: gốc hiđrocacbon là gốc ankyl hay xicloankyl CH3-CH2CH2-NH2 Amin thơm, gốc hyđrocacbon là nhân thơm:  2.Bậc amin: Amin bậc...