Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện sách

Sách chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bồi dưỡng HSG môn Hóa

AMIN VÀ MUỐI ĐIAZONI Bài: AMIN I.KHÁI NIỆM   1.Định nghĩa Amin là dẫn xuất thế H của NH3, bằng các gốc hiđrocacbon béo hay thơm. Amin loại béo: gốc hiđrocacbon là gốc ankyl hay xicloankyl CH3-CH2CH2-NH2 Amin thơm, gốc hyđrocacbon là nhân thơm:  2.Bậc amin: Amin bậc...