Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:24 30/05/2021  

Quy chế xét chọn và tuyên dương “Học sinh Danh dự toàn trường” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/07/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Quy chế xét chọn và tuyên dương “Học sinh Danh dự toàn trường” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy chế này quy định việc xét chọn và tuyên dương học sinh xuất sắc nhất của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh (từ lớp 1 đến lớp 12 trong các trường phổ thông). Số lượng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” hàng năm của mỗi trường được xét chọn là 01 học sinh. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học thì mỗi cấp học chọn 01 học sinh.

QUY CHẾ

Xét chọn và tuyên dương học sinh đạt danh hiệu

Học sinh Danh dự toàn trườngtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Kèm theo Quyết định số: 1662 /QĐ-UBND ngày  09 tháng 7 năm 2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc xét chọn và tuyên dương học sinh xuất sắc nhất của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được xét chọn và tuyên dương là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xét chọn

1. Việc xét chọn và tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, chính xác; tạo động lực học tập và rèn luyện trong tuổi trẻ Thừa Thiên Huế.

2. Việc tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm động viên, khích lệ học sinh phấn đấu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tham gia công tác xã hội.

Điều 3. Tiêu chuẩn xét chọn

1. Tiêu chuẩn chung

Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” là những cá nhân ưu tú nhất được Hội đồng xét chọn của trường lựa chọn từ các học sinh xuất sắc của tất cả các lớp trong toàn trường và được Hội đồng xét chọn các cấp có thẩm quyền công nhận.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Đối với học sinh tiểu học

- Kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học được đánh giá tốt nhất về năng lực, phẩm chất.

- Có nhiều đóng góp trong công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện/thị xã/thành phố (gọi chung là huyện), cấp tỉnh và cấp trung ương phát động. Ưu tiên cho những học sinh thực hiện nhiều việc làm trong phong trào “Người tốt việc tốt”; học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt. 

- Đạt giải cao trong các cuộc giao lưu trong học tập, về các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ do các cấp tổ chức.

- Thực sự là tấm gương sáng về năng lực, phẩm chất và tất cả các hoạt động để học sinh toàn trường noi theo và được Hội đồng xét chọn của trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

b) Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

- Kết quả cuối năm học được xếp loại Giỏi về học lực và loại Tốt về hạnh kiểm.

- Có nhiều đóng góp trong công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương phát động. Ưu tiên cho những học sinh thực hiện nhiều việc làm trong phong trào “Người tốt việc tốt”; học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt. 

- Đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi về chuyên môn, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

- Thực sự là tấm gương sáng về năng lực, phẩm chất và tất cả các hoạt động để học sinh toàn trường noi theo và được Hội đồng xét chọn của trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh vinh danh, khen thưởng.

Điều 4. Số lượng xét chọn

Số lượng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” hàng năm của mỗi trường được xét chọn là 01 học sinh. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học thì mỗi cấp học chọn 01 học sinh.

Điều 5. Hội đồng xét chọn

Mỗi trường phổ thông thành lập một Hội đồng xét chọn “Học sinh Danh dự toàn trường” theo thành phần như sau:

a) Thành phần Hội đồng gồm:

 - Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng, hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường;

 - Phó Chủ tịch Hội đồng là các Phó Hiệu trưởng;

 - Thành viên Hội đồng gồm: Đại diện Cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên hoặc Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ trưởng chuyên môn và đại diện giáo viên chủ nhiệm theo từng khối lớp (Trường Tiểu học không quá 5 giáo viên, Trường THCS không quá 4 giáo viên và Trường THPT không quá 3 giáo viên).

- Thư ký Hội đồng: Lựa chọn 01 người trong các thành viên Hội đồng để làm thư ký.

b) Nhiệm vụ Hội đồng

- Xét chọn “Học sinh Danh dự toàn trường” từ danh sách do giáo viên chủ nhiệm các lớp cung cấp, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, các quy trình và thủ tục theo Quy chế này. Việc xét chọn được thực hiện bằng hình thức thống nhất tập thể, biểu quyết bằng phiếu kín. Các thành viên dự họp bình đẳng, độc lập trong việc thể hiện chính kiến, quan điểm và biểu quyết. Học sinh được chọn đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” là học sinh có tỷ lệ phiếu cao nhất và  đảm bảo có ít nhất 70% số phiếu của các thành viên Hội đồng dự họp đồng ý.

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu hồ sơ của “Học sinh Danh dự toàn trường” theo quy định của Quy chế này và nộp về cơ quan chủ quản (Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo) đúng thời gian quy định.

Điều 6. Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” của các trường bao gồm:

1. Tờ trình và biên bản họp của Hội đồng xét duyệt của trường.

2. Sản phẩm minh chứng (kết quả học tập, rèn luyện, các hoạt động,..).

3. 02 ảnh chân dung 4x6.

4. 02 ảnh chụp ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ của những học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” liên quan đến hoạt động học tập, rèn luyện, tham gia tình nguyện vì cộng đồng (để đăng Kỷ yếu).

Điều 7. Quy trình xét chọn

1. Hội đồng xét chọn các trường phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn được nêu tại Điều 3 và số lượng nêu tại Điều 4 Quy chế này để chọn học sinh ưu tú nhất từ các học sinh xuất sắc của tất cả các lớp trong toàn trường và lập hồ sơ gửi cơ quan chủ quản đề nghị công nhận danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường”.

a) Đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi xét chọn, gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định.

b) Đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện sau khi xét chọn, gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để trình UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn tỉnh”.

3. Sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn tỉnh” về từng trường; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức vinh danh, khen thưởng theo quy định.

 

Điều 8. Tuyên dương, khen thưởng

1. Tổ chức tuyên dương

a) Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực tổ chức tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn tỉnh” hàng năm tại Quốc Tử Giám Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào dịp kết thúc năm học.

b) Việc tuyên dương phải được kết hợp với các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn tỉnh” đối với cộng đồng, địa phương và đất nước.

2. Hình thức khen thưởng

a) Các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn tỉnh” được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng chứng nhận học sinh Danh dự và thưởng bằng hiện vật.

b) Được ghi danh trong Sổ vàng “Học sinh Danh dự toàn tỉnh", Sổ vàng truyền thống được lưu giữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện tuyên dương, khen thưởng “Học sinh Danh dự toàn tỉnh” được bố trí trong dự toán hàng năm của ngành giáo dục và đào tạo và nguồn huy động hợp pháp khác.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục xét duyêt, tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp Bằng chứng nhận "Học sinh Danh dự toàn tỉnh" đối với những học sinh được các trường xét chọn danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường”; xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình tuyên dương tại Quốc Tử Giám.

2. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì phối hợp với Giáo dục và Đào tạo trong việc sử dụng cơ sở Quốc Tử Giám để thực hiện chương trình tuyên dương “Học sinh Danh dự toàn tỉnh”.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức chương trình tuyên dương.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức theo dõi Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trực thuộc tổ chức xét chọn “Học sinh Danh dự toàn trường” của huyện, thị xã, thành phố.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Số lượt xem : 186

Các tin khác