Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác